Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Privacy verklaring

The Other Concept, gevestigd aan Westerlosesteenweg 10 2230 Herselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.
Cliff Vandyck is de Functionaris Gegevensbescherming van The Other Concept. Hij is te bereiken via info@theotherconcept.be of via onze contact-pagina.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

The Other Concept verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • internetbrowser en apparaat type
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theotherconcept.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Other Concept verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • The Other Concept analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
4. Geautomatiseerde besluitvorming

The Other Concept neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Other Concept) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Other Concept bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens > onbepaald.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

The Other Concept verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Other Concept gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Other Concept gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

BedrijfNaam cookieDoelVerstrijktijd
Google Analytics_gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dag
Google Analytics_gaRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
Facebook_fbpGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maanden
UncodeuncodeAI.screen, uncodeAI.images, uncodeAI.cssOm het systeem met adaptieve beelden uit te voeren, maakt Uncode gebruik van 3 technici-cookies. Deze cookies bevatten runtime-informatie over het kijkvenster en de schermresolutie; deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen te berekenen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies.sessietijd
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Other Concept en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theotherconcept.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Other Concept neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theotherconcept.be.

Disclaimer

De informatie (teksten, afbeeldingen, video’s, links, PDF-bestanden) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. The Other Concept levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. The Other Concept behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
Op de aangeboden informatie (teksten, beelden, video’s, PDF-bestanden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van The Other Concept. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Het Belgisch recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden

1. Definities

a. The Other Concept: ontwikkelbureau voor websites, fotografie, dtp en grafisch ontwerp en advies met IT gerelateerde diensten met maatschappelijke zetel te: Westerlosesteenweg 10, 2230 Herselt met BTW-nummer: BE 0555.859.290.
b. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie The Other Concept een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

a. Door ondertekening van een offerte met The Other Concept verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
b. Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met The Other Concept.

3. Offertes

a. Alle offertes en prijsopgaven door The Other Concept zijn geheel vrijblijvend.
b. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door The Other Concept zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van The Other Concept, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.
c. The Other Concept is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door The Other Concept, en zodra de vooruitbetaling van 25% op het totaalbedrag ontvangen is.
b. Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.
c. Bij dringende en/of kleine opdrachten tot een maximaal bedrag van €300 (ex. BTW) volstaat een opdrachtgeving via mail, fax of telefonisch vanwege de opdrachtgever. The Other Concept is in dit geval niet verplicht een vooropgestelde offerte of prijsafspraak te maken indien het uurtarief voordien of tijdens de opdrachtgeving is meegedeeld.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a. The Other Concept zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Other Concept het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan The Other Concept aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan The Other Concept zijn verstrekt, heeft The Other Concept het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c. The Other Concept is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Other Concept is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Other Concept kenbaar behoorde te zijn.
d. De opdrachtgever aanvaardt het product in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. The Other Concept is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in het product. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

6. Levering en termijn

a. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
b. Indien aanpassingen aan een website en/of ander ontwerp moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door The Other Concept in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.
c. Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door The Other Concept op een tijdelijke internetlocatie of de uiteindelijke internetlocatie beveiligd met verstrekt wachtwoord geplaatst voor testdoeleinden.
d. De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden The Other Concept niet. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.
e. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan The Other Concept de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
f. Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.

7. Copyright

a. Al het door The Other Concept vervaardigd materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Other Concept niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
b. Het eigendom van de door The Other Concept verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van The Other Concept, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan The Other Concept hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is The Other Concept gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. The Other Concept behoudt zicht het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Domeinnamen en hosting

Domeinnamen en bijbehorende hosting worden jaarlijks automatisch verlengd. Indien de domeinnaam en/of hosting dient worden stopgezet is de klant vereist om The Other Concept minstens 8 weken voor de automatische verlenging hiervan op de hoogte te stellen. Als dit niet gebeurd wordt de domeinnaam en/of hosting automatisch verrekend voor 1 extra jaar.

9. Aansprakelijkheid

a. Voor zover The Other Concept bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan The Other Concept op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met The Other Concept of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met The Other Concept.
b. The Other Concept is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
c. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is The Other Concept slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Other Concept voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
d. Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is The Other Concept niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de klant alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

10. Betwisting

a. De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan The Other Concept. Indien de betwisting gegrond is zal The Other Concept deze gebreken verhelpen. Wanneer aan The Other Concept binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
b. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

11. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor The Other Concept naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

12. Betaling

a. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en The Other Concept en is de opdrachtgever verplicht om het werk van The Other Concept volgens afspraak te honoreren.
b. Na afronding van de opdracht zal The Other Concept een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door The Other Concept een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €9,00 exclusief BTW, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
d. Facturen niet betaald binnen 14 dagen brengen van rechtswege een intrest op van 12% per jaar en dit zonder ingebrekestelling.
e. Wanneer de opdrachtgever bij niet betaling binnen 14 dagen na vervaldag zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10% en minstens €125 zonder dat hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.
f. Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

a. The Other Concept bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.theotherconcept.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

14. Overige

a. The Other Concept zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan The Other Concept.
b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. The Other Concept zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
c. The Other Concept is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt The Other Concept in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. In geval van grafisch drukwerk heeft The Other Concept het recht om een bescheiden creditvermelding in de rand of onderaan te verwerken. Dit geldt ook voor websites of drukwerk waarbij de opdrachtgever zelf in opdracht van derden werkt. In dit geval zal de creditvermelding geplaatst worden naast de eventuele vermelding van de opdrachtgever zelf.

15. Geschillenregeling

a. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschilllen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout onderworpen worden.
b. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.